Wij helpen een nieuw leven te verwekken

In onze moderne tijd is de onvruchtbaarheideen ernstig probleem geworden.Volgens de statistieken wordt ieder zesde echtpaar inde wereld met dit probleem geconfronteerd.

Voor de behandeling van onvruchtbaarheid worden in de klinieken voor geassisteerde voortplantingstechnieken verschillende methoden gebruikt: dat zijn de conservatieve manieren voor het herstellen van vruchtbaarheid en het toepassen van zulke behandelingen als kunstmatige inseminatie, IVF, ICSI, draagmoederschap.

De keuze van het behandelingsschema van onvruchtbaarheid wordt bepaald door de oorzaken die er aan ten grondslag liggen, maar ook door de mate waarin de reproductieve functie van de patiënt is gestoord. De kosten hangen af van de manier waarop de onvruchtbaarheid wordt behandeld.

In de meeste gevallenkan een vroegtijdige opsporing van stoornissen en een adequate behandelingtot het herstellenvan de vruchtbaarheid leiden, maar er zijn mensen die geen ouders kunnenworden, zelfs met behulp van zulke technieken alsIVF ofICSI. Dan zijn erblijkbaarslechtstwee oplossingen mogelijk:eenkind te adopteren ofkinderloos blijven.Ons bedrijf biedteen andere optie: de geboorte van genetischeigen kinddoor middel van eendraagmoeder.

Draagmoederschapis een methodevan geassisteerde voortplantingstechnieken die kan helpen bij zulkeernstige vormenvan onvruchtbaarheidwanneer de vrouwniet in staat isom een kind zelf uit te dragen.De kosten vandeze behandelingsmethode vanonvruchtbaarheidzijnhoog genoeg: de vergoeding aande draagmoeder die gedurende negen maandenuw baby uitdraagt vormt het grootste deelvan de totale kosten.

Hoe werkt het draagmoederschap programma?

De draagmoeder geeft vrijwillig haar toestemming om zwanger te worden, uit te dragen en te baren van het kind dat biologisch niet van haar is en als wiens ouders na zijn geboorte zijn biologische vader en moeder officieel geregistreerd zullen worden.

Ondanks het wijdverbreide gebruik van de term "draagmoederschap" is naar onze mening een andere formulering veel nauwkeuriger, die door de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) nog in 2001 was voorgesteld: " ‘Gestational carrier’is een vrouw die zwanger is geraakt als gevolg van bevruchting van oöcytenvan een derde met de spermatozoïdenvan een derde. Zij draagt het kind uitonderde voorwaarde of volgens de overeenkomst dat een persoon of beide personen wiensgameten voor de bevruchting werden gebruikt de ouder/ouders van het geboren kind zullen worden."

Georgia behoort tot de landen waar de draagmoederschap een absoluut legale en wijd gebruikte behandelingsmethode voor onvruchtbaarheid is. In de regel wendt zich het gezin dat besloten heeft gebruik te maken van een vervangende moeder, tot een van de agentschappenvoordraagmoederschapdie de volledige begeleiding van het programma aanbieden.

Onze partners zijn de beste kliniekenvoor geassisteerde voortplantingstechniekendie een solide wetenschappelijke en technische basis en het hoog gekwalificeerd personeelin dienst hebben met een ruime ervaring met het praktisch werken op het gebied van behandeling van onvruchtbaarheid door middel van GVT methoden.

Als u zich tot ons agentschap voor draagmoederschapwendt kunt u ervan overtuigd zijn dat onze specialisten hun uiterste best zullen doen om ervoor te zorgen dat u ouders kunnen worden.

Onze experts staan klaar om al uw vragen te beantwoorden via telefoon:
 +995 32 222 24 42.
Wij wachten op uw telefoontje!